Maly Modelarz - 1962 - 03 - Samolot Mysliwski SPAD 51 CI

6,860 Kb