Maly Modelarz - 1960 - 06 - Samolot Pionowego Startu Lockheed XFV1

5,213 Kb