Maly Modelarz - 1959 - 02 - Samolot P11c

8,886 Kb