Maly Modelarz - 2004 - 06 - Samolot Mysliwski Sopwith F 1 Camel

7.103 Kb