Maly Modelarz - 2002 - 07/08 - Samolot Mysliwski MiG 29

3.965 Kb