Maly Modelarz - 2000 - 12 - Samolot Mitsubishi A6M2 Zero

4.770 Kb