Maly Modelarz - 1998 - 06 - Samolot Mysliwski P 47D 28RE Thunderbolt

5.272 Kb