Maly Modelarz - 1986 - 06 - Samolot Mysliwski Mig 17 Lim 6

8.879 Kb