Maly Modelarz - 1983 - 07 - Samolot Mysliwski La 7

3.200 Kb