Maly Modelarz - 1982 - 06 - Samolot Mysliwski Jak 23

3.384 Kb