Maly Modelarz - 1981 - 11 - Samolot Mysliwski Ansaldo 1 A Balilla

4.695 Kb