Maly Modelarz - 1980 - 09 - Samolot Mysliwski PZL P 11c

4.627 Kb