Maly Modelarz - 1980 - 05 - Okret Podwodny ORP Dzik

5.028 Kb