Maly Modelarz - 1977 - 12 - Samolot Mysliwsko Bombowy D H Mosquito

9.915 Kb