Maly Modelarz - 1977 - 02 - Samolot Mysliwski P40 Tomahawk

5.432 Kb